Het opstellen van verslagen

  • Ontwerpen van Belgische bijdragen aan de cerslagen betreffende de uitvoering van de Aanvullende Protocollen bij de Conventies van Genève, (2008, 2010, 2012, 2014, 2016),
  • Addendum A 57/164 van 17 september 2002 bij het verslag A/57/150, zoals gevraagd in de resolutie A/55/148 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, van 12 december 2000,
  • Addendum nr. 2 van 27 december 2006 bij het verslag A/61/222, zoals gevraagd in de resolutie A/59/36 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, van 2 december 2004,
  • Verslag A/63/118 van de Secretaris-generaal van de Verenigde naties, voorgelegd met toepassing van paragraaf 11 van resolutie 61/30 van de Algemene Vergadering van 4 december 2006, aangenomen op 11 november 2008.  Een volledige versie van de Belgische bijdrage is ook beschikbaar op de website
  • Ontwerpverslag van België voor het Comité voor de rechten van het king over de uitvoering van het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, betreffende de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten. (Rapport CRC/C/OPAC/BEL/1 du 15 août 2005)
  • Ontwerpverslag van België voor de UNESCO over de uitvoering in België van het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict ('s-Gravenhage, 1954) en van de twee Protocollen bij dat Verdrag van 1954 en 1999:

Ten slotte werd, op verzoek van de Senaat in 2005, de werkgroep ‘Wetgeving’ van de ICHR  door de Minister van Justitie belast met het verstrekken van een raadgevend advies, eventueel samen met ontwerpen van wijzigende wetteksten, over de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaalsocialistische regime is gepleegd.

De werkgroep heeft panels van deskundigen gehoord (juristen, historici, filosofen, sociologen, ...), alsook vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld, in casu van verenigingen en bewegingen die zich hebben ingezet tijdens de parlementaire debatten over de bestraffing van het negationisme. De Commissie heeft de bevoegde ministers een verslag (dat niet openbaar is gemaakt) van haar werkzaamheden bezorgd. Dit document is in behandeling maar een ontwerp van voorontwerp van wet werd achteraf opgesteld door de werkgroep.